Тэнгэрлэг Үг бууж байхдаа

Акуйно нутгийн Томас гэгээнтэн (1225-1274)
(Verbum supernum - The Word of God)

Тэнгэрлэг Үг бууж байхдаа
Эцэгийнхээ баруун гараас үл тавиулаад,
Томилолтоо биелүүлэхээр
Амьдралынхаа зөрлөг дээр ирэв.
Шавь нь хамсаатантайгаа нийлж
Түүнийг үхүүлэхийн цаг ирэхэд
Тэр өөрийгөө амин зуулга болгож
Шавь нартаа урьдаар бэлэглэв.
Бие ба Цусаа давхар тэмдгээр
Тэр тэдэнд өгсөн болохоор
Тэр давхар мөн чанартайгаар
Бүхэл хүнийг тэжээж болно.
Аяа, авралт золиослогч!
Та тэнгэрийн үүдийг нээсэн тул
Өстөн дайснуудыг довтлохуй дор
Та хүчин чадал, дэм тусламжийг хайрлаач!
Тэр мэндэлснээрээ хүн болов.
Тэр ширээнд сууснаараа амин зуулга болов.
Тэр амьсгал хурааснаараа цагаатгал болов.
Тэр хаанчилснаараа шагнал болов.
Аяа, гагц нэг тэнгэрлэг Гурвал минь.
Та өөртэйгөө үүрд мөнх амьдрах
Тэнгэрийн эх орныг бидэнд хайрлана уу.
Танд мөнхийн сүр жавхлан байх болтугай. Амэн.