Ирэлтийн цаг улирлын III ням гараг (ёс.өнгө: нил ягаан)
Гэгээнтэн: Малахиа
1-р уншлага: Иер. 23:5-8
Хариу дуулал: Дуу. 72:1-2,12-13,18-19
Сайн мэдээний ариун айлдал: Mат. 1:18-25
Ирэлтийн цаг улирлын III ням гараг (ёс.өнгө: нил ягаан)
Гэгээнтэн: Малахиа
1-р уншлага: Иер. 23:5-8
Хариу дуулал: Дуу. 72:1-2,12-13,18-19
Сайн мэдээний ариун айлдал: Mат. 1:18-25
БлогБүгд
Ном, хэвлэлБүгд
ДОНБОСКО МЕДИА-с хэвлэн гаргасан номнууд
Төрөл бүрийн шалтгаанд зориулагдсан 10 залбиралт ес
Тахимдуу сэтгэл
Ёсоо эрхэмлэсэн монгол
Антоон Мостаэрт ба Монгол судлал
Чухал ёсны суртал
Католик шашны сурах бичиг - товчлол /монгол хэлээр/
Католик шашны сурах бичиг - товчлол /Монгол – Англи /
Даатгал залбирлын судар ном
Тэнгэр Бурхан бол Энэрэл хайр