Жирийн цаг улирлын IV Ням гараг, Мягмар
Гэгээнтэн: Иохан Боско гэгээнтэн, санваартан (Дурсахуй)
1-р уншлага: Евр.12:1-4
Хариу дуулал: Дуу. 22:26-27, 28, 30, 31
Сайн мэдээний ариун айлдал: Мк.5:21-43
Жирийн цаг улирлын IV Ням гараг, Мягмар
Гэгээнтэн: Иохан Боско гэгээнтэн, санваартан (Дурсахуй)
1-р уншлага: Евр.12:1-4
Хариу дуулал: Дуу. 22:26-27, 28, 30, 31
Сайн мэдээний ариун айлдал: Мк.5:21-43
БлогБүгд
Ном, хэвлэлБүгд
ДОНБОСКО МЕДИА-с хэвлэн гаргасан номнууд
Төрөл бүрийн шалтгаанд зориулагдсан 10 залбиралт ес
Тахимдуу сэтгэл
Ёсоо эрхэмлэсэн монгол
Антоон Мостаэрт ба Монгол судлал
Чухал ёсны суртал
Католик шашны сурах бичиг - товчлол /монгол хэлээр/
Католик шашны сурах бичиг - товчлол /Монгол – Англи /
Даатгал залбирлын судар ном
Тэнгэр Бурхан бол Энэрэл хайр