СҮМҮҮДИЙН МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Петр, Паул Гэгээнтнүүдийн Катедрал (Улаанбаатар)
99571230, 88086478
Дэлгэрэнгүй
Гэгээн Эх Мариа католик сүм (Улаанбаатар)
11344367, 91629182
Дэлгэрэнгүй
Сайн Хоньчин католик сүм (Улаанбаатар)
94052868, 77112968
Дэлгэрэнгүй
Сүсэгтнүүдийн туслагч Эх Мариа католик сүм (Дархан)
95842479
Дэлгэрэнгүй
Энэрлийн Эх католик сүм (Өвөрхангай, Арвайхээр)
70323200, 99285167
Дэлгэрэнгүй
Гэгээн София католик сүм (Улаанбаатар)
80332046, 88892715
Дэлгэрэнгүй
Гэгээнтэн Томас Аквинагийн католик сүм (Улаанбаатар)
99291489, 86921286
Дэлгэрэнгүй
Ариун Гэр Бүл католик сүм (Улаанбаатар)
99674500, 94408091
Дэлгэрэнгүй
Тэнгэрлэг нигүүлсэл католик сүм (Эрдэнэт)
70352733, 99260302, 94178030
Дэлгэрэнгүй
Энэрэнгүй Тэнгэрбурханы сүм (Төв аймаг, Зуунмод)
98907216
Дэлгэрэнгүй