Хүү Тэнгэрбурхан (23)
Есүс нялх хүүхэд
Цовдлогдсон Есүс, ариун загалмай
Есүсийн туйлын ариун нандин зүрх
Туйлын эрдэнэт цус
Есүсийн туйлын ариун нандин алдар
Христийн тарчлал
Загалмайн зам