Алба хороод

Апостолик Захиргааны хороод

  • Залуучуудын төлөөх үйлчлэл
  • Шударга ёс, энх тайвны хороо
  • Боловсрол, соёлын хороо
  • Гэрлэлт ба гэр бүлийн амьдрал хороо
  • Шашны ёслолын хороо

 

Апостолик Захиргаан дахь алба, шашны хариуцлагатны үйлчилгээ

  • Орчуулгын алба
  • Шашны сургалтын алба
  • Сургалтын баг
  • Медиа баг