Сүнслэг нэгдлийн өчиг

Де Лигори Алфонц Мариа (1696-1787)
(Actus communionis spiritualis - Act of Spiritual Communion)

Есүс минь ээ! Та Адислагдсан Ариун Зүйлст оршдог
гэдэгт би итгэн биширнэ. Би хамаг зүйлсээс илүүтэй
танд хайртай бөгөөд таны оршихуйг сүнснийхээ
дотор эрмэлзэж байна. Би таныг үндсэн ёслолоор
уламжлан хүлээн авч чадахгүй тул наанадаж, та
миний зүрх сэтгэлд сүнслэг зам мөрөөр ирнэ үү.
Таныг тэнд байдгийн адилаар би таныг тэврээд, би
өөрөө тантай бүхлээрээ нэгдэнэ. Намайг өөрөөсөө
үүрд үл холдуулна гэдгээ зөвшөөрнө үү. Амэн.