Акуйно нутгийн Томас гэгээнтний зохиосон Талархал-магтаалын мөргөлийн өмнөх даатгал залбирал

Акуйно нутгийн Томас гэгээнтэн (1225-1274)

Төгс хүчит, мөнхийн Тэнгэрбурхан минь. Одоо би
Есүс Христ бидний Эзэн, таны гагц Хүүгийн үндсэн
ёслолыг хүртэж байна. Би энэхэн үндсэн ёслолыг
амьдралын эмч рүү очиж яваа өвчтэй хүний адилаар,
өршөөлийн эх булаг руу очиж яваа бузар хүн мэтээр,
мөнхийн гэгээн гэрэл рүү очиж яваа сохор хүний
адилаар, тэнгэр газрын Эзэн Тэнгэрбурхан руу очиж
яваа ядуу хүн мэтээр хүртэж байна.
Та уудам сэтгэлээрээ уламжлан миний өвчнийг
илаарьшуулж, бузрыг арилгаж, харанхуйг гийгүүлж,
хоосонг дүүргэж, нүцгэнийг хувцаслана уу. Тиймийн
тул би сүнснийхээ аврал болох, Тэнгэр элч нарын
амин талх болох хаадын Хаан, эздийн Эзэнийг
хүндлэл ба дорд сэтгэлээр, гэмшил ба сүсгээр, итгэл
ба цэврээр, дур зориг ба шулуудсан сэтгэлээр хүлээн
авах болно.
Зөвхөн Эзэний бие ба цусны үндсэн ёслолыг хүртэх
бус үндсэн ёслолын бодит зүйлс ба хүчин чадлыг
надад давхар хүртээн соёрхоно уу хэмээн би танаас
залбиран гуйж байна.
Аяа, туйлын сайн сайхан Тэнгэрбурхан минь. Та
надад Охин Мариагаас мэндэлсэн өөрийн гагц Хүү
Есүс Христ бидний Эзэний биеийг хүртээнэ үү.
Тийнхүү би түүний нууцлаг биед орох ба түүний
эрхтнүүдийн нэгд тооцогдох зохистой нэгэн болох болно.
Аяа, туйлын хайрт Эцэг минь. Та өөрийн хайрт Хүүг
надад хайрлан соёрхоно уу. Тийнхүү одоо би энэхэн
амьдралынхаа замд үзэгдэх байдал нь далдлагдсан
түүнийг хүлээн аваад, эцэст түүнтэй нүүр тулан
үргэлжид түүнийг илээр харах болно. Тэрээр тантай
болон Ариун Сүнсний хамт үүрд мөн