Тэнгэрийн элч

Тэнгэрлэг сайн сайхнаас намайг танд даатгасан
хайрт өмөглөгч Тэнгэрийн элч минь, та (энэ өдөр,
энэ шөнө) намайг соён гийгүүлж, намайг сахин
хамгаалж, намайг удирдан зална уу. Амэн.