Есүсийн туйлын ариун нандин зүрхний гуйлтын залбирал
(Тус гуйлтын залбирал нь бага өршөөлийг хүртээх эрхийг
багтаадаг юм.)
 
Эзэн минь, биднийг өршөөгөөрэй,
Н. Эзэн минь, биднийг өршөөгөөрэй.
Христ минь, биднийг өршөөгөөрэй,
Н. Христ минь, биднийг өршөөгөөрэй.
Эзэн минь, биднийг өршөөгөөрэй,
Н. Эзэн минь, биднийг өршөөгөөрэй.
Христ минь, биднийг сонордоорой,
Н. Христ минь, биднийг сонордоорой.
Христ минь, биднийг өршөөн сонордоорой,
Н. Христ минь, биднийг өршөөн сонордоорой.
Тэнгэр дэх Эцэг, Тэнгэрбурхан минь,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Ертөнцийг аврагч Хүү, Тэнгэрбурхан минь,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Ариун Сүнс, Тэнгэрбурхан минь,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Ариун Гурвал, гагц Тэнгэрбурхан минь,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Мөнхийн Эцэгийн Хүү, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Охин Мариагийн хэвлийд Ариун Сүнсээр бүрэлдсэн
зүрх, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Тэнгэрбурханы Үгтэй бодистойгоор нэгтгэгдсэн
зүрх, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Хэмжээлшгүй сүр жавхлант зүрх, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Тэнгэрбурханы ариун нандин сүм хийд, Есүсийн
зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Туйлын дээд ариун гэр, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Тэнгэрбурханы орд, тэнгэрийн үүд, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Энэрэл хайрын гал дөл, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Шударга ёс, энэрэл хайрын бумба, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Сайн сайхан, энэрэл хайраар бялхам зүрх, Есүсийн
зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Хамаг эрдэм буяны гүн далай, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Хамаг магтаалаар магтагдваас нэн зохист Есүсийн
зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Хамаг зүрхний хаан, зүглүүлэгч, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Мэдлэг ухаан, мэргэн ухааны хамаг эрдэнэсийн сан,
Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Төгс тэнгэрлэг чанарын сууц хүрээ, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Эцэгт туйлын тааламжит зүрх, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Төгс чанараасаа бидэнд хишгийг түгээгч, Есүсийн
зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Мөнх уулсын эрмэлзэл, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Хүлцэлт, нигүүлсэнгүй зүрх, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Танаас гуйсан хүмүүсийг баяжуулагч эх булаг,
Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Ариун гэгээн байдал, амьд явахуйн эх сурвалж,
Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Бидний гэм нүглийн уучлал өршөөл, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Доромжлолоор дүүрсэн зүрх, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Бидний гэмээр эмтэрсэн зүрх, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Үхэлд хүртэл дуулгавартай зүрх, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Жадаар сүлбэгдсэн зүрх, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Хамаг тайтгарлын эх булаг, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Бидний амь амьдрал, бидний амилалт, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Бидний амар амгалан, бидний эвлэрэл Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Бидний гэм нүглийн тул золиослогдогч, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Танд найдах хүмүүний найдвар, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Таны дотор амьсгал хурааж буй хүмүүсийн найдвар,
Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Хамаг гэгээнтнүүдийн баяр хөөр, Есүсийн зүрх ээ,
Н. Биднийг өршөөгөөрэй.
Тэнгэрбурханы хурга аа, та дэлхийн гэм нүглийг
арилгадаг,
Н. Эзэн минь, биднийг нигүүлсээрэй.
Тэнгэрбурханы хурга аа, та дэлхийн гэм нүглийг
арилгадаг,
Н. Эзэн минь, биднийг өршөөн сонордоорой.
Тэнгэрбурханы хурга аа, та дэлхийн гэм нүглийг
арилгадаг,
Н. Эзэн минь, биднийг өршөөгөөрөй
Есүс, та зүрх сэтгэлдээ дөлгөөн, даруу билээ.
Н. Өөрийн зүрхээр бидний зүрхийг төлөвшүүлнэ үү.
Залбирцгаая:
Төгс хүчит мөнхийн Тэнгэрбурхан минь. Та хамгаас
хайрт Хүүгийнхээ Зүрхийг харж, гэм нүгэлтнүүдийн
төлөө түүний өргөсөн магтаал, цагаатгалын үйлсийг
үзээд, таны өршөөлийг гуйсан хүмүүсийн гуйлтыг
сонордоод, өөрийн сайн сайханд Есүс Христийн
алдраар уламжлан уучлал өршөөлөө тэдэнд хайрлан
соёрхоно уу.
Тэрээр тантай хамт үүрд мөнхөд оршиж, хаанчилдаг
билээ. Амэн.