Эзэн минь, өөрийгөө мэдсүгэй!
Аяа, Есүс Эзэн минь,
Өөрийгөө мэдэж, таныг мэдсүгэй.
Танаас гадна өөр зүйлсийг бүү эрмэлзсүгэй.
Өөрийгөө үзэн ядаж, таныг хайрласугай.
Таны тул хамаг зүйлсийг үйлдсүгэй.
Өөрийгөө дорд үзэж, таныг өргөмжилсүгэй.
Танаас гадна өөр зүйлийг бүү бодсугай.
Өөрийгөө үгүйсгэж, танаар амьд явсугай.
Танаас хамаг зүйлсийг хүлээн авсугай.
Өөрийгөө умартаж, таныг дагасугай.
Таныг үргэлжид дагасугай.
Өөрөөсөө зугтаж, танд хорогдсугай.
Танаар ивээгдэх зохистой нэгэн болсугай.
Өөрөөсөө айж, танаас эмээсүгэй.
Танд сонгогдогсдын дундах нэгэн болсугай.
Өөрөөсөө сэрэмжилж, танд итгэсүгэй.
Таны тул танд дуулгавартай болохыг эрмэлзсүгэй.
Танаас гадна өөр зүйлст бүү хорогдсугай.
Таны тул ядуу даржин амьдарсугай.
Таныг хайрлахын тул намайг харна уу.
Таныг харахын тул,
Тантай мөнхөд нөхөрлөхийн тул намайг дуудна уу. Амэн.
 
Августин гэгээнтэн (354-430)