Амар aмгалан Мариа минь ээ

Амар aмгалан Мариа минь ээ.
Та хишиг ивээлээр бялхам билээ.
Эзэн тантай хамт байна.
Таныг эмэгтэйчүүдийн дундаас адисласан билээ.
Таны хэвлий дэх үр Есүсийг бас адисласан билээ.
Тэнгэрбурханы эх Мариа гэгээн минь ээ,
Та одоо болон насан эцэслэх мөчид нүгэлт бидний
төлөө залбиран соёрхоно уу. Амэн.