Гурван эрхэм сайн үйл

1. Даатгал залбирал
2. Мацаг барилт
3. Өглөг өгөх