[Уг үндсэн гэм нүглийн] Эсрэг эрдэм буян

1. Номхон зан

2. Өгөөмөр сэтгэл

3. Журамт явдал

4, Нинжин сэтгэл

5. Хашир хэрсүү

6. Ах дүүгийн хайр

7. Хянамж болгоомж.