Тэнгэр дэх Эцэг минь ээ

Тэнгэр дэх Эцэг минь ээ.
Таны алдар эрхэм дээд байх болтугай.
Таны хаанчлал орших болтугай.
Тэнгэр дэх таны дур таалал дэлхийд ч биелэх болтугай.
Бидэнд өдөр тутмын талхыг өнөөдөр хайрлана уу.
Бид бусдыг уучилдгийн адил биднийг өршөөнө үү.
Биднийг сорилтонд оруулалгүй, харин хорон муу
бүхнээс гэтэлгэн соёрхоно уу. Амэн.