Уг үндсэн долоон гэм нүгэл

1. Омог бардам

2. Хариг харамч

3. Савсаг самуун

4. Уур хилэн

5. Ховдог хомхой

6. Атаа жөтөө

7. Залхуурал хойргошил