Ариун Сүнсний долоон билигт хишиг

1. Билиг ухаан

2. Оюун ухаан

3. Зөв зөвлөгөө

4. Хүчин чадал

5. Эрдэм мэдлэг

6. Сүсэг бишрэл

7. Эмээх айдас