Наминчлалын дараах даатгал залбирал

Аяа, Эзэн минь. Төгс Жаргалт үргэлжид Цэвэр Охин
Эх болон хамаг гэгээнтнүүдийн гавьяагаар та миний
наминчлалыг таалан соёрхож, хүлээн авна уу. Таны
нигүүлсэл ба өршөөл миний гэмшил залхал, цэвэр
байдал, төгс төгөлдрөөр дутагдсан наминчлалыг
биелүүлж, надад тэнгэр дэх төгс төгөлдөр
ангижруулалтыг соёрхох болтугай.
Та бол Эцэг ба Ариун Сүнсний хамт үүрд мөнхөд
оршиж, хаанчилдаг Тэнгэрбурхан билээ. Амэн.