Намайг ангижруултугай!

Есүс Христ, Эзэн минь. Миний хамаг гэм нүгэл болон
аливаа хорон муугаас намайг ангижруулна уу. Таны
бошгийг баримтлахуй дор намайг өөрөөсөө үүрд үл
холдуулна гэдгээ зөвшөөрнө үү. Амэн.