Үндсэн дөрвөн эрдэм буян

1. Хянамж болгоомж

2. Шудaрга ёс

3. Чин бат

4. Хашир хэрсүү