Тэнгэрлэг гурван эрдэм буян

1. Итгэл бишрэл

2. Горьдол найдвар

3. Энэрэл хайр