Шашны таван тушаал

1. Ням гараг хийгээд үүрэгт баярын өдрүүдэд талархал-магтаалын мөргөл (буюу Миса) -д оролцож, тэдгээр өдрүүдийг ариусгахад түйтгэрлэх ямар ч үйл ажиллагаа, ажил хөдөлмөрөөс ангид байх ;
2. Наанадаж, жилд нэг удаа Эвлэрлийн үндсэн ёслолыг хүртэж, гэм нүглүүдээ наманчлах;
3. Наанадаж, Амилалтын улиралд Эвхаристын үндсэн ёслолыг хүртэх;
4. Шашнаас тогтоосон мацаг барих болон мах идэхийг тэвчих ёсны өдрүүдийг сахих;
5. Хүн бүр өөрийн чадвараар Шашны бодит хэрэглээг хангахад туслах зэрэг болно.