Арван бошиг

1. Би бол чиний Тэнгэрбурхан Эзэн байна.
2. Чи өөрийн Тэнгэрбурхан Эзэний нэрийг дэмий бүү дурд.
3. Амралтын өдрийг ариунаар сахихыг эргэн санагтун.
4. Эцэг эхээ хүндэл.
5. Чи хүн бүү ал.
6. Чи бүү завхайр.
7. Чи бүү хулгайл.
8. Чи хөршийнхөө эсрэг худал бүү гэрчил.
9. Чи хөршийнхөө эхнэрт бүү тачаад.
10. Чи хөршийнхөө өмчид бүү шуна