Эрхэм зарчим (Матай 7:12)

Та нар хүмүүсийг өөрсдөдөө хэрхэн хандаасай гэж хүссэнээрээ өөрсдөө ч тэдэнд тийнхүү ханд. (Матай 7:12)