Энэрэл хайрын хоёр бошиг

1. Чи өөрийн Тэнгэрбурхан Эзэнээ хамаг зүрх, хамаг сэтгэл, хамаг хүчин чадал, хамаг оюун ухаанаараа хайрла.
2. Чи хөршөө өөрийн адил хайрла.