Зоогийн өмнөх адислал

Аяа, Эзэн минь. Та биднийг болон таны өгөөмөр
билгээс хүлээн авах энэхүү зоогийг адислана уу. Есүс
Христ бидний Эзэнээр уламжлан тийн болтугай.
Амэн.
Үдийн зоогийн өмнө:
Мөнхийн сүр жавхлант Хаан минь. Та биднийг
тэнгэрийн зоогт уригдагсад болгох болтугай. Амэн.
Оройн зоогийн өмнө:
Мөнхийн сүр жавхлант Хаан минь. Та биднийг мөнх
амьдралын зоогт удирдан залах болтугай. Амэн.