Итгэл бишрэлийн өчиг

Мөнхийн үнэн хийгээд билиг ухаан, хуурмаггүй
бас хууртдаггүй Тэнгэрбурхан Эзэн минь, та үнэн
бүхнийг илчилсний тул таны ариун католик Шашнаас
илэрхийлсэн хамаг үнэнд би батад итгэж тунхаглана.
Энэхүү итгэл бишрэлээр насан туршид амьдрахаа би
өчиж байна. Амэн.