Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Transcendentn.transcendentia
чанадах
transcendence of God - юм бүхнээс чанадад орших Тэнгэрбурхан
Тодорхойлолт:ЧАНАДАХ
Мэдрэхүйн туршлагаас
хэтийдсэн тийм зүйл;
нөгөө ертөнц.