Католик шашны Англи - Монгол толь бичиг

Churchn.Ecclesia
Шашин, Католик шашин 2.Чуулган (assembly of the faithful) 3. сүм (building)
collegiality of the Church - шашны хамтын удирдлага
divisions of the Church - шашны талцал хуваагдал
hierarchical structure of the Church - шашны шатлан захирах бүтэц
holiness of the Church - шашны ариун нандин байдал
Infability of the Church - шашны алдаа эндэгдэлгүй сургаал
local Church - орон нутгийн Шашин
nature of the Church - шашны мөн чанар
precepts of the Church - шашны тушаалууд
task of the Church - шашны үүрэг даалгавар
early Church - эртний Шашин
Тодорхойлолт:Ариун угаалаар уламжлан Христийн Биед хамаатай бүх үндэстнээс цугтаа дуудагдсан тэдгээр хүмүүсээс бүрддэг.