Сүсэгтнүүдийн бүртгэл хөтлөх заавар хэсэг хараахан бэлэн болоогүй байна.