Эзэн биеийг магтаж дуулсугай!

Акуйно нутгийн Томас гэгээнтэн (1225-1274)
(Pange lingua - Sing, My Tongue, the Savior’s Glory)

Гүн утгат Эзэн биеийг
Магтаж дуулсугай.
Жавхлант Эзэн хаан
Үнэ хүнд цусаараа
Ертөнцийг золин авч
Эзэн тэнгэр тахив.
Зарлигаар бидний тулд
Бат охиноос мэндэлж
Хүмүүн дунд нийлэн сууж
Үгийн үрийг түгээн
Нэгэн насны аян замыг
Гайхамшгаар туулав.
Хүнд их үдэшлэгт
Ах дүү нартай сууж
Тогтоолд бичээстэй
Зарчим зарлигийг сахиад
Арван хоёр шавьдаа
Биеэ өгч хүртээв.
Махбодтой ариун үг
Талхыг мах болгож
Үзмийн шүүсийг цус болгон
Үзэгдээгүй гайхамшиг бүтээв
Итгэлийн гэрлээр
Шулуун сэтгэл батадмуй.
Ийм ариун нандин зүйлийг
Үзэж хүндэлмүй
Тэрээр хуучин тогтоолыг
Шинэтгэн өөрчлөв
Итгэлээр үргэлжилж
Оюун мэдрэхүйд тусалмуй.
Төрөгч ба төрөгдөгч нарт
Баяр хийгээд цэнгэл болтугай.
Амар, хүнд, эрхэм хийгээд
Мөн бас сайшаал болтугай.
Эцэг, Хүүгээс гарагч Сүнсэнд
Адилаар магтагдтугай! Амэн.
У. Эзэн минь. Тa тэнгэрээс тэдэнд амин зуулга
буулгaсaн буюу. (Ами. Улир. Аллэлуяа)
Н. Хaмaг цэнгэлээр дүүрэн aдислaлыг өгсөн буюу.
(Ами. Улир. Аллэлуяа)
У. Залбирцгаая: Есүс Христ Эзэн минь, та
тарчлалтынхаа дурсамж тэмдэглэлийг энэхүү
гайхамшигт ариун нандин зүйлээр бидэнд үлдээсэн
билээ. Бид танаас залбиран гуйж байна. Цагаатгалын
үр шимийг ашид хүртэж болохын тул таны ариун бие
ба эрдэнэт цусны гүн утгыг дээдлэх хишгийг бидэнд
хайрлан соёрхоно уу.
Та бол мөнхөд сууринд суугч, мөнхөд амьд байгч
болой. Амэн.