Ариун баяр ёслолын үед

Акуйно нутгийн Томас гэгээнтэн (1225-1274)

Баяр ёслолын үед
Баяртайгаар нэгдэцгээе!
Бүхий зүрх сэтгэлээсээ
Баярт магтаалыг дуулцгаая!
Бидний хуучин эцэслэж,
Бүх сэтгэл, бүх үг, бүх үйлст
Бүгд шинэтгэгдэн өөрчлөгдөв.
Өвөг дээдсийн
Өв тахилгын ёсоор
Хурга ба талх болсон
Христ ах дүү нартайгаа
Хуваалцаж, барьсан
Оройн зоогийг
Дурсан санацгаая!
Баярын хургыг зооглохуй дор
Баяр ёслол өндөрлөж,
Эзэн өөрийн биеийг
Бүхий бүгдэд
Бүхэл нэг мэтээр
Элч нартаа гараараа өгснийг
Бид батад итгэнэ.
Тэрээр талх болох биеэ
Тэдэнд өгч,
Тэрээр цусныхаа аягыг
Тэдэнд өгч,
Тэдэнд хэлэхдээ:
Та нар бүгд үүнийг ав,
Тэгээд үүнээс уу.
Тэрээр тахилыг ийн
Тогтоосон бөгөөд
Тэрээр гагц санваартнуудаа
Түүнийг өргүүлэхээр томилов.
Тиймийн тулд тэд
Түүнийг өргөхдөө өөрсдөө авч,
Түүнийг өрөөлд өгөх зохистой.
Тэнгэр элчүүдийн талх,
Хүмүүсийн талх болох
Тэнгэрлэг амин талх
Эцсийн хэлбэр дүрс болсон.
Тарчиг ядуу, даруу зардас нь
Эзэнээ эзэмшиж болно.
Аяа, гайхамшигт зүйл!
Аяа, гагц нэг тэнгэрлэг Гурвал минь.
Таны орших гэрлийг хүртэхийн тул
Та өөрийн зам мөрөөр
Биднийг удирдан зална уу.
Таныг бид магтахуй цаг дор
Та бидэнд хүрч ирнэ үү хэмээн
Бид танаас залбиран гуйж байна. Амэн.