Ийм Ариун Нандин Зүйл

Акуйно нутгийн Томас гэгээнтэн (1225-1274)

Ийм Ариун Нандин Зүйлийг
Үзэж хүндэлмүй
Тэрээр хуучин тогтоолыг
Шинэтгэн өөрчлөв
Итгэлээр үргэлжилж
Оюун мэдрэхүйд тусалмуй.
Төрөгч ба төрөгдөгч нарт
Баяр хийгээд цэнгэл болтугай.
Амар, хүнд, эрхэм хийгээд
Мөн бас сайшаал болтугай.
Эцэг, Хүүгээс гарагч Сүнсэнд
Адилаар магтагдтугай! Амэн.

У. Эзэн минь. Тa тэнгэрээс тэдэнд амин зуулга
буулгaсaн буюу. (Ами. Улир. Аллэлуяа)
Н. Хaмaг цэнгэлээр дүүрэн aдислaлыг өгсөн буюу.
(Ами. Улир. Аллэлуяа)
У. Залбирцгаая: Есүс Христ Эзэн минь, та
тарчлалтынхаа дурсамж тэмдэглэлийг энэхүү
гайхамшигт ариун нандин зүйлээр бидэнд үлдээсэн
билээ.
Бид танаас залбиран гуйж байна. Цагаатгалын үр
шимийг ашид хүртэж болохын тул таны ариун бие
ба эрдэнэт цусны гүн утгыг дээдлэх хишгийг бидэнд
хайрлан соёрхоно уу.
Та бол мөнхөд сууринд суугч, мөнхөд амьд байгч
болой. Амэн.
Ерөөлтэй еэ, Тэнгэрбурхан ерөөлтэй еэ!
Ерөөлтэй еэ, түүний эрхэм дээд алдар ерөөлтэй еэ!
Ерөөлтэй еэ, үнэн Тэнгэрбурхан, үнэн хүн Есүс
Христ ерөөлтэй еэ!
Ерөөлтэй еэ, Есүсийн алдар ерөөлтэй еэ!
Ерөөлтэй еэ, түүний Ариун Нандин Зүрх ерөөлтэй еэ!
Ерөөлтэй еэ, түүний Эрдэнэт Цус ерөөлтэй еэ!
Ерөөлтэй еэ, тахилын ширээний Адислагдсан Ариун
Нандин Зүйл дэх Есүс ерөөлтэй еэ!
Ерөөлтэй еэ, Ариун Сүнс тайтгаруулагч ерөөлтэй еэ!
Ерөөлтэй еэ, Христийн тэнсэлгүй Эх, туйлын ариун
Мариа ерөөлтэй еэ!
Ерөөлтэй еэ, түүний язгуурын гэм нүгэлгүй ариун үр
тогтолт ерөөлтэй еэ!
Ерөөлтэй еэ, түүний тэнгэрт залагдан алдаршихуй
ерөөлтэй еэ!
Ерөөлтэй еэ, Эх бөгөөд Цэвэр Охин Мариагийн
алдар ерөөлтэй еэ!
Ерөөлтэй еэ, түүний бат журамт нөхөр Иосеф
ерөөлтэй еэ!
Ерөөлтэй еэ, тэнгэр элч нар болон гэгээнтнүүдийн
дундах Тэнгэрбурхан ерөөлтэй еэ! Амэн.