Шүтээний ёслолт тахилгад зориулсан даатгал залбирал

Эзэн Есүс Христ минь. Та зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс
мөнх Эцэгийг шүтэн биширдэг бөгөөд та түүнээс
Ариун Сүнсний энэрэл хайранд гялалзсан Хүү болж
гарсан билээ.
Та биднийг зүрх сэтгэлдээ татан ойртуулна уу.
Тиймийн тул таны тэнгэрлэг Хүүгийн байдлыг
хуваалцахдаа бид таны төсөөгөөр биднийг бүтээсэн
Эцэгийг шүтэн бишрэх болно.
Тэнгэрлэг Эцэг минь. Та Хүүгийнхээ зүрх сэтгэлээр
илчлэгдсэн энэрэл хайрын зүгт таныг үл мэдэгчдийг
удирдан зална уу. Амэн.