Тахилын ширээнээс холдох залбирал - Сиро-Маронитын уламжлалт залбирал

Аяа, тэнгэрлэг тахилын ширээ, танд амар амгалан
байх болтугай.
Танаас хүртсэн тахил нь гэм нүглийг өршөөх хийгээд
өрийг цайруулахад үр шимтэй байх болтугай.
Тэр тахил намайг Христийн шүүхийн өмнө
сандралгүйгээр, тамын ялгүйгээр бат зогсоох
болтугай.
Тан руу эргэн ирж, шинэ тахилыг өргөх учрал тохиох
эсэхийг би үл мэднэ.
Тэнгэрийн Эзэн, та намайг сахин хамгаална уу, та
аврал ба үнэний зам мөр болох ариун Шашнаа сахин
өмгөөлнө үү. Амэн.