Сангийн залбирал - Коптын уламжлалт залбирал

Аяа, амар амгалангийн Хаан минь ээ, та бидэнд амар
амгалангаа хайрлаж, гэм нүглийг маань өршөөн
соёрхоно уу.
Тэрс үзэлтнийг Шашнаас сарниулж, Шашныг огоот
сүйрүүлэхгүйн тул та түүнийг сахин өмгөөлнө үү.
Иммануел Тэнгэрбурхан. Тэрээр Эцэг ба Ариун
Сүнсний сүр жавхланд хийгээд бидэнтэй хамт
байдаг юм. Тэрээр биднийг адислаж, бидний
сэтгэлийг ариусгаж, бидний сүнс ба биеийн өвчнийг
илаарьшуулах болтугай.
Аяа, Христ минь. Та биднийг аврахаар ирсний тул
бид таныг төгс энэрэнгүй Эцэг ба Ариун Сүнсний
тань хамт тахин шүтмү. Амэн.