Христийн сүнс

Христийн сүнс
намайг ариун болготугай!
Христийн бие
намайг авартугай!
Христийн цус
намайг согтоотугай!
Христийн хавирганы ус
намайг угаатугай!
Христийн тарчлалт
намайг хүчтэй болготугай!
Сайн Есүс ээ! Намайг сонсон соёрхтугай!
Намайг олон шархныхаа
дотор хоргодуултугай!
Намайг өөрөөсөө бүү салгатугай!
Намайг сүнсний зальт дайснаас хамгаалтугай!
Намайг үхэхийн цагт дуудтугай!
Бас гэгээнтнүүдийн тань хамтаар
Таныг мөнхөд магтахын тулд
Намайг өөрийнхөө өмнө ирүүлтүгэй! Амэн.