Төгс Жаргалт Цэвэр Охин Мариад хандах Талархал-магтаалын мөргөлийн өмнөх даатгал залбирал

Аяа, итгэлт, өршөөлт Эх минь, Төгс Жаргалт Цэвэр
Охин Мариа минь. Зохисгүй гэм нүгэлтэн, мөхөс би
хамаг сэтгэлээрээ, хамаг хайраараа тандаа очиж яваа
юм. Загалмайд өлгөгдсөн хайрт Хүүгийнхээ дэргэд
зогсож байсныхаа адилаар та Хүүгийн тань туйлын
ариун биеийг хүртэх гэж буй гэм нүгэлтэн мөхөс
миний болон бүх сүсэгтнүүдийн дэргэд зогсоно уу
хэмээн таны энэрэл хайраар уламжлан би залбиран
гуйж байна. Та хишиг ивээлийнхээ дэмээр уламжлан
түүнийг зөв зохистойгоор, үр шимтэйгээр хүртээн
соёрхоно уу. Амэн.