Ариун угаал үндсэн ёслолыг хүртсэний дараах талархлын өчиг

Аяа, Эцэг, Хүү, Ариун Сүнс болох туйлын ариун
Гурвал минь.
Намайг Ариун угаалын хишиг ивээлийн зүгт удирдсан
тул би танд чин сэтгэлээсээ талархлаа илэрхийлж
байна. Үзвээс, би загалмайн эцэг, эхийнхээ амлаж
тунхаглаж байсан үгсийг дахин амлаж тунхаглаж
байна.
Би Сатан болон түүний ажил үйл, сэтгэл татахуйц
зүйлсээс татгалзана. Би тэнгэр газрыг бүтээгч, төгс
хүчит Эцэг, Тэнгэрбурханд итгэнэ. Би түүний амин
ганц Хүү, бидний Эзэн, Есүс Христэд итгэнэ. Би Эзэн
болон амин хайрлагч, Ариун Сүнсэнд итгэнэ. Би бүх
нийтийн католик Шашин, гэгээнтнүүдийн нэгдэл,
гэм нүглүүдийн уучлал өршөөл, бие махбодын
амилалт болон мөнх амьдралд итгэнэ.
Аяа, Төгс Жаргалт Гурвал минь. Та одоо Ариун
угаалаар миний дотор оршин үйлддэг учраас энэхүү
үндсэн ёслолын тэнгэрлэг мөн чанараар уламжлан
би хүсэл тачаалаас гэдрэг зугтаж, мөнхийн шагналыг
хүртэх болно гэдгийг та бататгана уу. Та бол үүрд
мөнхөд оршиж, хаанчилдаг билээ. Амэн.