Аяа, Есүс минь

Есүс минь ээ!
Бидний гэм нүглийг хэлтрүүлэн,
Тамын түймрээс аварч,
Бүхий л сүнсийг, ялангуяа
Таны эрхэм өршөөл чухаг
Тэдгээрийг тэнгэр лүү жолоодон соёрхоно уу. Амэн.