Есүсийн туйлын ариун нандин зүрхэнд зориулсан өдөр тутмын даатгал залбирал

“Буулгыг минь өөр дээрээ авч, надаас суралц. Учир
нь би зүрх сэтгэлдээ дөлгөөн, даруу билээ.” (Матай 12:29)

Есүсийн туйлын ариун нандин зүрхэнд зориулсан
өдөр тутмын даатгал залбирал


Аяа, Есүс Христ Эзэн минь. Таны туйлын ариун
нандин зүрхээр уламжлан Тэнгэрбурханыг магтаж,
тухайн үед таны өргөсөн тэнгэрлэг залбирал ба
эдүгээ болон цагийн эцэс хүртэл Эвхаристын үндсэн
ёслолоор уламжлан газар сайгүй давтагдаж буй
энэхэн залбиралтай нэгтгэгдсэн би Төгс Жаргалт
Цэвэр Охин Мариагийн туйлын ариун нандин
зүрхийг үлгэрлэн дууриаснаараа эл бүхэл өдрөөр
уламжлан өөрийн бодол санаа, хүсэл эрмэлзэл, үг
хэл, ажил үйлийг танд өргөн барья. Амэн.