Танд бид өргөн барья

Аяа, Есүс Христ минь. Загалмайн дэргэд зогссон
таны болон өөрсдийн Эх Мариагийн гавьяаг бид
танд өргөн барья. Тиймийн тул бид таны Тарчлалт
ба Үхлийн баяр жаргалт үр шимийг түүний итгэлт
зуучлалын залбирлаар уламжлан хүртэх болно. Амэн.