Аяа, сайн сайхан загалмай
Аяа, Есүс Христийн эрхтнүүдээр сайхан чимэглэгдсэн
сайн сайхан загалмай минь. Би таныг удаан хүлээж,
ихэд хайрлаж, тасралтгүйгээр залбирч, таныг хүлээн
авахад халуун сүнсээрээ бэлтгэсэн билээ. Хүмүүсийн
дундаас намайг хүлээн аваад, намайг багшид минь
буцаан өгнө үү. Тиймийн тул танаар уламжлан
намайг цагаатгасан тэрээр танаар уламжлан намайг
хүлээн авах болно. Амэн.