Есүс Эзэн

Аяа, Есүс Эзэн минь.
Миний төлөө онгоц тэвшинд мэндлэсэн үедээ уйлах
дуугаараа уламжлан,
Миний төлөө загалмай дээр амьсгал хураасан үедээ
урсах нулимсаараа уламжлан,
Миний төлөө ариун гэрт орших үедээ ундрах
хайраараа уламжлан, та намайг өршөөж, намайг
аварна уу.