Элч нарын бэлгэдэл

Би тэнгэр газрыг бүтээгч, төгс хүчит Эцэг,
Тэнгэрбурханд итгэнэ.
Би түүний амин ганц Хүү, бидний Эзэн, Есүс Христэд
итгэнэ.
Тэрээр Ариун Сүнснээс бүрэлдэж, Цэвэр Охин
Мариагаас мэндэлжээ.
Тэрээр Понти Пилатын дор зовон, цовдлуулж,
амьсгал хурааж, булшлуулжээ. Тэрээр тамд буугаад
гурав дахь хоногтоо үхлийг сөрөн амилж, тэнгэрт
залран, төгс хүчит Эцэгийн баруунтаа сууж, амьд
болон үхэгсдийг шүүхээр ирнэ.
Би Ариун Сүнс, бүх нийтийн католик Шашин,
гэгээнтнүүдийн нэгдэл, гэм нүглүүдийн уучлал
өршөөл, бие махбодын амилалт болон мөнх амьдралд
итгэнэ. Амэн.