Эцсийн дөрвөн учрал

1. Үхэл

2. Шүүлт

3. Там

4. Тэнгэрийн орон