Ариун Сүнсний арван хоёр үр шим

1. Өглөг буян

2. Баяр баясгалан

3. Амар амгалан

4. Тэсвэр тэвчээр

5. Нинжин сэтгэл

6. Сайхан ааль

7. Өгөөмөр сэтгэл

8. Ялдам зан

9. Итгэл бишрэл

10. Төлөв даруу

11. Биеэ захирах

12. Бат журам