Эзэн тэнгэр минь, нигүүлсэн болгоо

Н. Эзэн тэнгэр минь, нигүүлсэн болгоо
Бид таныг доромжлов.
1. Хүндэт та хүн төрөлхтний аврагч
Бид залбиран сөгдөж уйлна
Христ Эзэн минь нигүүлсэн тольд! Н.
2. Тэнгэрийн баруун гар, түшиг тулгуур - та!
Авралын зам тэнгэрийн үүд
Бидний нүглийг угаан арилга! Н.
3. Сүлдэт Эзэн минь, ариун сайн сонороор
Гасланг анирдаж нүгэлт биднийгээ
Нигүүлсэн өршөөнө үү! Н.
4. Хилэнц юүгээн бид мэдэж авав
Нууц буруугаа сөгдөж өчмүй
Та сайнаар өршөөнө үү! Н.
5. Сүү шиг цагаан та зугтаалгүй баригдан
Гөрдөл гүтгэлээр шийтгэгдэн үхэв
Аварсан биднээ харгалзан соёрх! Н.