Гэм гэмшлийн өчиг

Хайрын гагц Тэнгэрбурхан Эзэн минь. Та туйлын
сайн мөний тул би үйлдсэн гэм нүглээ үзэн ядаж,
таны шударга зөв шийтгэлийг хүлээн авах зохистой
төдийгүй Таныг басамжилж доромжилсон гэм нүглээ
чин сэтгэлээсээ гэмшинэ.
Тиймийн тул таны хишиг ивээлээр гэм нүглийг дахин
эс үйлдэх хийгээд гэм нүглийн учралаас зайлахаар
шийдсэнээ би өчиж байна. Амэн.