Эргэцүүлэхэд зориулсан даатгал залбирал

Аяа, Эзэн минь.
Бодлоор, үгээр, үйлээр болон эс биелүүлсэн үүргээр
үйлдсэн өнөөдрийнхөө гэм нүглийг нягтлан цэгнэхэд
та надад туслана уу. Түүнчлэн зуршил болсон миний
бурууг та надад ухамсарлуулна уу. Амэн.