Мал амьтаны адислал

Санваартан эсвэл тахилч хийгээд бусад сүсэгтнүүд загалмайн тэмдгээр загалмайлаад, санваартан энд байгаа хүмүүст хандан ийн хэлнэ:
Бидний тус дэм Эзэний нэр алдарт оршдог билээ.
Хариу: Тэр тэнгэр газрыг бүтээсэн билээ.
Библи cудрын богино эшлэлийг уншина:
20Тэгээд Адам бүх мал адгуус, тэнгэр огторгуйн жигүүртэн шувууд, хээр талын бүх зэрлэг араатанд нэр өгчээ. (Эхлэл 2:20а).
Эсвэл:
1Эзэн, бидний Эзэн, Таны нэр бүх газар дэлхийд ямар суу алдартай вэ! Та Өөрийн цог жавхланг тэнгэрүүдийн дээгүүр байрлуулсан билээ. 6Та түүнд Өөрийн мутрын бүтээлүүдийг захируулдаг. Та түүний хөл дор бүх юмсыг тавьсан нь 7Бүх хонь ба үхэр, Мөн хээрийн араатан амьтад, 8Тэнгэрийн шувууд болон далайн загас буюу Усан замаар сэлэгч бүхэн юм. 9Эзэн, бидний Эзэн, Таны нэр бүх газар дэлхийд ямар суу алдартай вэ! (Дуулал 8:1.6-9).

Адислалын залбирал
Санваартан эсвэл тахилч нь гараа сунгаад адислалын залбирлыг уншина:
Аяа, Тэнгэрбурхан, бүхнийг бүтээгч ба хайрлагч минь.
Хүмүүн төрөлхтний хэрэгцээг хангаж, ажил хөдөлмөрийг хөнгөвчлөхөөр та тэдэнд мал амьтныг хайрласан билээ.
Францис гэгээнтний залбирлаар уламжлан хүмүүний аж ахуйд ач тустай тэдгээрийг өөрсдийн сайн сайхны төлөө эдлэхийг та бидэнд сургана уу хэмээн танаас бид залбиран гуйж байна.
Христ бидний Эзэнээр уламжлан тийн болтугай.
Хариу: Амэн.
Санваартан эсвэл тахилч энд байгаа хүмүүс болон мал амьтан дээр ус цавдана.
Төгсгөл
Тэнгэрбурхан бидний Эцэг, бидний бүтээгч адислалынхаа хишиг ивээлээр уламжлан
биднийг сахин хамгаалах болтугай.
Хариу: Амэн.